רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 15 בינואר 2013

אהרונים מאכן פון דעם זאלוני 'מלכי צדק מלך שלם' לכבוד זיין קומען קיין ירושליםמייל שנשלח לחסידי מהרז''ל****************************** ****************************** ***

א מעסעש פון דעם חשוב'ן עסקן אין ירושלים

מו"ה יצחק ווייס הי"ומיין אימעיל איז יצחק ווייס בזק אינט


און זיי האבן געלייגט א דזשי-מעיל

ביטע שיק ארויס א ברייטע מעלדונג פאר אלע מעמבער'ס און דעק אויף דעם זיוף אז יעדער וואס באקומט א מעיל פון מיר זאל עס נאכקוקן
זייט פארזיכטיג, זיי שיק פאלטשע צעטלעך אין מיין נאמען און די נאמען פון העדה, פון ועד הנסיעה, פון אלע אונזערע נעמען פאלטשען זיי צעטליך.

זה דרכם כסל למו, זיי זענען דאך כלו שקר מראשם ועד רגלם מיום הווסדם,

דאס האבן זיי דאך אייביג געטון, געפעלשט נעמען מיט אינטערשריפטןהיינט האט תלמידי רבינו גע- פארווערט די 3 צעטלעך וואס זיי האבן געשיקט אין מיין נאמען "מודעת רחוב גליון שלם" דאס קומט פון זיי, זיי ריפען דארט דעם רבי'ן שליט"א מיט די נעמען ווי זיי האבן ליב צושרייבן אויף זיך "למשל לקבל פני מלכי צדק מלך שלם" אזוי אויך מישן זיי אריין חפירות מיא באר שבע מיט בחירות אלעס צו מאכן א טשטוש המוחין מיט מחלוקת, יעדן טאג פרישע תחבלות.... וואס דארט אין אמעריקע אפשר פארשטייט מען נישט אזוי גוט, אבער זיי פרובירען שוין די גאנצע צייט  צו מאכן חרבנות - יום ולילה לא ישבתופון די ערשטע מינוט וואס איז נתבשר געווארען די ידיעה איבער די נסיעה פון רבינו שליט"א, האט זיך ארויס געשטעלט די נסיעה פון רבינו שליט"א מיט א ציבור פון יראים ושלמים יהודים נאמנים לה' ולתורתו פאר א שטארקע חיזוק פאר די ערליכע עדה וואס זענען נישט נאכגעשלעפט געווארען מיט כוחות הטומאה פון די ציונים

און עס ווערט פארגעזען בכל רחבי תבל ווי א ריזיגער קידוש ה' אז עוד רד ישראל עם קל,

ומאויבי תחכמני, פון דעם אליין וואס מיר זעהן די געוואלדיגע כוחות ווי די צד הטומאה פארלייגט זיך צו שטערן אויף טריט און שריט, פארשטייט מען דעם גרויסן קידוש ה' וואס ווערט ערווארטעט בע"ה, וכשזה קם זה נופל.

באלד פון אנהויב האבן די פארביסענע שונאי הדת געפאדערט אז מ'זאל ארעסטירען רבינו שליט"א ווען ער קומט אהן

אויך די שונאים מכם ובכם טוען אלע מיני השתדלות און פעולות און פעלשערייען טעגליך און שיקען ארום מיט אונזערע נעמען פאלטשע מודעות וואס זעהן אויס תמימותדיג און וועט אסאך מאהל אפילו ווייטער געשיקט נישט באמערקט אז דאס איז א זיוף

אזוי למשל איז היינט פארשפרייט געווארען 3 מודעות "מודעת רחוב גליון שלם - ליום  שלישי" געשיקט אין נאמען פון העסקן החשוב מו"ה יצחק ווייס הי"ו פון ירושלים מיט מודעות "ומלכי צדק מלך שלם" און זיי מישען אויס דארט בחירות מיט חפירות כדי מטשטש המוחין און מאכן מחלוקת
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד

יום ראשון, 13 בינואר 2013

אהרונים מאכן חוזק פון דעם אהרוני וואס פארט קיין ישראל

ב' שבט תשע"ג לפ"ק
אל כבוד ידידינו החשובים רודצו"ח מחשובי קהלתינו הקדושה הע"י.

אזוי ווי מיר האלטן שוין ביי א וואך פון די גרויסארטיגע "מסע המלכות" וואס דער רבי שליט"א גרייט זיך צו פארן קיין ארצינו הקדושה מיט די סוויטע פון טויזענטער טויזענטער חשובי אנ"ש, מסלתה ומשמנה פון קהלתינו הקדושה, פון אמעריקע, קאנאדא און אייראפע, און ווי יעדער ווייסט און מיר האבן שוין מערערע מאל ערווענט, איז דער תכלית פון נסיעה בלויז צו מאכן א קידוש השם מסוף העולם ועד סופו, אז עוד רד ישראל עם קל ועם תורתו נאמן, און עס וועט פארשפרייט ווערן די די שיטה הקדושה פון התבדלות מרשעים, און דעם הייליגן דרך וואס מיר האבן מקבל געווען פון מרן רביה"ק והטהור בעל ויואל משה זי"ע ועכי"א.

אבער יעדער פארשטייט זיך איז דא די שאלה פון כסף מנלן.
ווי באקאנט האט כ"ק מרן רבינו שליט"א זיך מחייב געווען צו ברענגען אויף ארץ ישראל סכומים אדירים, צו דעקן די בודשעטען פון "אלע מוסדות הקדושים אשר לא כרעו לבעל", און אויך אויסצאלן אלע אלטע חובות וואס מוטשעט אלע הייליגע מוסדות בארצינו הקדושה, וועלכע נעמען נישט קיין געלט משלחן איזבל.
דאס איז א סך הכל פון איבער 6 מיליאן דאלאר
אויסערדעם האט דער רבי שליט"א זיך אונטערגענומען צו שטיצען און מחזק זיין מיט טויזענטער דאלאר פאר נצרכים, אלמנות ויתומים חתנים וכלות פון ישוב הישן, אידן וועלכע זענען זיך מתנזר פון די פורקי עול און נעמען נישט קיין שום הילף פון די טריפה'נע רעגירונג.
אויך האט די רביצין הרבנית הצדיקת תליט"א אויפגעשטעלט אן אייגענע קאסע פאר גאר וויכטיגע צוועקן, וועלכע וועלן באקומען גרויסע געלטער און שטיצן נויטבאדערפטיגע ערליכע אידישע משפחות.
דאס איז א סך הכל פון 4 מיליאן דאלאר

רבינו שליט"א האט פאר די וויכטיגע צוועקן אויפגעשטעלט די הייליגע קאסע "שקל הטהור", און האט גלייכצייטיג מחייב געווען אלע בחורים פון ישיבות קטנות און ישיבה גדולה ארינצוברענגען גרויסע געלטער, און ב"ה קומט טאקע אריין גאר שיינע נתיבות פון איבעראל אין דער גארער וועלט.

אבער אין הקומץ משביע הארי און מיר האלטן נאך ווייט פון צו שאפן דעם קריטישן וויכטיגן סכום פון:
צען מיליאן דאלאר
אט אט שטייען מיר שוין ביי די גליקליכע ענדע, וואס ביז געציילטע טעג פארט שוין דער גרויסער מנהיג כ"ק רבינו שליט"א, ואתו עמו טויזענטער און טויזעכנטער אנשי שלומינו, און עס פאדערט זיך אז יעדער זאל זיך אנטשרענגען
באופן יוצא מן הכלל
אין די קומענדיגע טעג וועלן די עסקנים ארומגיין אין אלע געגענטן אין הייזער פון נגידי אנ"ש נאך געלט פאר דעם גאר וויכטיגן צוועק.
פתח לנו שער בעת נעילת שער
מיר בעטן אייך זייער, ביטע זיי אויפנעמען שיין און צושטייער געבן בסבר פנים יפות. אין דעם זכות זאלן מיר געהאלפן ווערן מיט אלע ברכות משמים, און דער זכות פון מרן רביה"ק והטהור זי"ע זאל אייך באגלייטן בכל מילי דמיטב. ביז מיר וועלן זוכה צו זיין צו די גאולה שלימה בב"א.

שקל הטהור שע"י וועד הנסיעה