רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 12 במאי 2013

מיליאנען דאלארן האט מען שבת גע'נדבן'ט ביי די זאליס אין בארא פארק

גרויסארטיקער שבת איו בארא פארק, דער זאלוני איז געקומען צוגאסט אין געגענט לכבוד דאס עפענונג פון די נייע שול פון די זאלונים אין בארא פארק

טויזעענטער האבן געשטראמט צו זיינע טישן, און שבת האט מען גע'נדבן'ט אין גרויסן. - אזוי גיט מען איבער

טייל פון די אויסטערלישע סכומים וואס זענען אריינגעקומען שבת ביי קריאת התורה ביים היסטארישן שבת במדבר אין בארא פארק

ר' יחזקאל בראך האט שוין געגעבן 3 מיליאן דאללער, און האט צוגעזאגט צו מעטשן פאנדס פאר יעדע דאללער וואס קומט אריין; אחים וויינשטאק 1.5 מיליאן דאללער; ר' הערשל הערבסט 1.5 מיליאן דאללער, און נאך 25 טויזענט פאר די מוסדות; בני ר' שמואל צבי שטערן 680 טויזענט; ר' איטשע פריינד 500 טויזענט; ר' איצי שטערן 100 טויזענט דאללער און אלע סידורים און חומשים פארן נייעם שוהל; ר' יעקב יוסף האס 500 טויזענט דאללער; ר' נפתלי גרינפעלד 360 טויזענט דאללער; ר' שמואל חיים בראך 250 טויזענט דאללער; ר' יושע ראטשטיין 100 טויזענט דאללער; ר' משה אלי' עסטרייכער 100 טויזענט דאללער און טייל פון די הוצאות השבת; ר' וואלף זיכערמאן 180 טויזענט דאללער; ר' יוסף שווימער הוסיף על נדבתו 50 טויזענט דאללער; ר' יושע גאלדבערגער ושותפו ר' נפתלי שווארץ הוסיפו 50 טויזענט דאללער, און א באס פאר די מוסדות; ר' מענדל שווימער (ב"פ) הוסיף על נדבתו 50 טויזענט דאללער; ר' אשר אלימלך מייזעלס 50 טויזענט דאללער; ר' וואלף ווערצבערגער 50 טויזענט דאללער און טייל די הוצאות השבת