רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 15 במרץ 2012

אהרוני האט געווארט דער בעלזער זאל אוועקגיין און דאן געגאנגען מנחם אבל זיין

ער האט פון דעם מורא געהאט אזוי ווי פון דעם טויט, טאמער וועט מען מאכן פיקטשעס ווי ער שטייט נעבן דעם בעלזער, גיט אים די האנט שמייכעלט צו אים. ער האט אלעס געטאן ביי די לוויה זיך נישט טרעפן מיט אים

אבער, געהאט א גרויסן פראבלעם. דער חשש איז געווען אז די גאנצע פאמיליע גלייך נאך די קבורה וועט קומען צום הויז פון רבי'ן דער שווער דארטן וועלן זיין אלע קינדער כולל די איידימעס וואס עס מיינט אז דער אהרוני וועט זיין ווידער צוזאמען מיט דעם בעלזער. דעריבער האט דער אהרוני באשלאסן אז ער וועט גיין פון בית קברות צו די הויז פון חיים צבי מייזליש זיין שוועסטערס זון און ווארטן ביז דער בעלזער וועט אפלאזן די הויז און דאן גיין מנחם אבל זיין

דא איז דער סקווערער אריין אין זייער א שווערן פראבלעם. ווייל טאמער זאל ער גיין מיינט דאס אז נאר דער אהרוני איז נישט געקומען, וועט מען זאגן אז ער איז א בעל מחלוקת. דעריבער האט ער אים א טובה געטאן, און אויך ער איז געגאנגען צו איינעם פון זינע חסידים דארטן געווארט דער בעלזער זאל אוועקגיין און דאן געגאנגען מנחם אבל זיין עס זאל נישט זיין ניכר אז דער אהרוני ער איז דער פראבלעם