יום חמישי, 1 באוגוסט 2013

אזוי לערנט מען מיט שוואכע קינדער