רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 26 בינואר 2012

'אתרא קדישא' סטראשעט צו הארגענען דעם ראב"ד הרב משה שטערנבוך

א ביטערע און פינצטערע מלחמה קומט פאהר אין די 'עדה החרדית' צווישן גרופן איבער די שליטה אויף דעם גראבן אין ארץ ישראל. ביז נישט לאנג צוריק האט 'אתרא קדישא' געהאט דעם גאנצן קאנטראל. אין די לעצטע יארן האט געפלאצט מלחמה צווישן די הויבט אין 'אתרא קדישא' עטליכע האבן אפגעצויגן און דערציילט דעם גאנצן אמת, אז מיט געלד קען מען זיי אפקויפן, ווער עס צאלט שווייגט מען, מען פארקוקט. נאר די וואס האבן נישט געצאלט זיי רודף'ט מען

די מעשה האט שטארק שאקירט הרב משה שטערנבוך וואס האט געהייסן אנדערע עסקנים זיך נעמען צו דעם ענין זיכער מאכן אז מען טוט נישט אזעלכע זאכן און פראטעסטירן נאר קעגן ווער עס גראבן באמת, און אויך נישט צולאזן אז מען זאל קענען אפקויפן עסקנים מיט געלד

פון ווען הרב שטערנבוך האט זיך גענומען צו די ארבעט, זענען 'אתרא קדישא' שטארק אריינגעפאלן. ווייל ווען ווער פון 'אתרא קדישא' ווענדעט זיך און זאגן אז אויב מען צאלט נישט וועט מען פראטעסטירן ווענדעט מען זיך צו הרב משה שטערנבוך וואס שיקט זיינע מענטשן חוקר ודורש זיין, און אין 'אתרא קדישא' האט מען דאס נישט ליעב זיי קענען מער קיין געלד נישט מאכן

יעצט האט זיך ווידער געשטעלט אזא מעשה מיט 'מקורות' אתרא קדישא וויל מאכן דא געלד און קען נישט, ווייל הרב שטערנבוך האט געשטעלט זיינעם א  מענטש. ווער אין 'אתרא קדישא' האט זיך שטארק צוקאכט און אפגערופן הרב משה שטערנבוך און אים געווארנט מיט רציחה געזאגט אז מען וועט אים הארגענען אויב ער גייט נישט ארויס פון דעם ענין

די הנהלה און די רבנים פון די 'עדה החרדית' זענען געזעסן איבער דעם ענין און באשלאסן אז מען שיקט א דריטן וואס זאל בודק זיין, און מען לאזט נישט בשום אויפן אז 'אתרא קדישא' זאל אנפירן מער מיט די ענינים אליין