רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 13 בפברואר 2012

ר' טוביה ווייס איז קראנק געווארן איז אים שלעכט געווארן און ארויף צו הרב אלישיב'ן

בעל כרחו יענה אמן, דער אמת איז אז ער האט פון די ערשטע מינוט געהאלטן אז מען דארף שרייבן כאטש א קליין בריוו מען זאל בעטן רחמים פאר הרב אלישיב'ן, אבער די הנהלה פון די 'עדה החרדית' די סיקריקן די עסקנים טעראריסטן האבן באשלאסן אז זיי ווילן נישט, און ער האט מער קיין ברירה נישט געהאט. נישט ער פירט די 'עדה החרדית' זיי פירן אים ביי די נאז, און ליידיער, געדארפט אדורכמאכן די בזיונות

יעצט איז געשען אזוי פון הימל אז אויך ער איז קראנק געווארן מען האט אים געפירט קיין שערי צדק אין זעלבן שפיטאל אוואו עס ליגט הרב אלישיב, און מער שוין קיין ברירה נישט געהאט, נישט געוואלט מען זאל זאגן אז ער איז קראנק געווארן ווייל ער האט נישט געהייסן דאווענען פאר הרב אלישיב'ן, דעריבער האט ער באשלאסן אז ער גייט ארויף צום צימער פון הרב אלישיב'ן און דארטן אים ווינטשן א רפואה שלימה

הרב ווייס האט געזאגט די בני בית פון הרב אלישיב'ן וואס געפינען זיך אין זיין צימער, אז ער האט שוין די לעצטע וואך געהייסן מען זאל מתפלל זיין פאר הרב אלישיב'ן אבער די קנאים די הנהלה פון די 'עדה החרדית' זיי האבן נישט געלאזן, געזאגט אז ווייל הרב אלישיב טראגט מיט זיך א קופה של שרצים, ער איז געווען דער 'מרן המחטט' א קוק'ניק געזעסן אין 'היכל שלמה' פאסט נישט פאר די 'עדה' מען זאל פאר אים מתפלל זיין

דא איז צובאמערקן, אז הרב ווייס און הרב שטערנבוך ביידע האבן געהאלטן אנדערש, אבער די עסקנים זיי האבן אויסגעפירט נישט די רבנים